Leerplicht, verlof aanvragen en verzuim

Leerplicht

Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de 5e verjaardag. Bijvoorbeeld:uw kind is jarig op 6 oktober. Dan is het leerplichtig vanaf 1 november. In bijzondere situaties (meestal medisch) kan de directie toestaan dat een 5-jarig kind per week 5 uren verlof krijgt. Dit kan eventueel met 5 uren worden uitgebreid.

 

Bij het Max Havelaar Kindcentrum moet verlof voor elk schoolgaand kind (ook 4-jarigen), minimaal 2 weken vooraf, via dit formulier worden aangevraagd. Dan is iedereen goed op de hoogte. Dit formulier is ook op te vragen via de leerkracht van uw kind.

Overigens is het ook voor 4-jarigen van groot belang dat zij zo min mogelijk verzuimen. Dit om een goede ontwikkeling te waarborgen.

 

Verlof bij gewichtige omstandigheden

Voor bepaalde gewichtige omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • een wettelijke verplichting;
 • verhuizing (1 dag);
 • huwelijk van naaste familie (1 dag); (evt. 2 dagen indien buiten de woonplaats);
 • ernstige ziekte van naaste familie;
 • overlijden van naaste familie;
 • 25/40/50-jarig ambtsjubileum of 12,5/25/40/50/60-jarig huwelijksjubileum van ouders/ grootouders van de leerling (1 dag);
 • andere -naar oordeel van de directeur- belangrijke redenen, maar géén vakantieverlof.

Vakantieverlof

Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de directie verlof worden verleend. Hierbij is een werkgeversverklaring nodig. Dit verlof moet tijdig (enkele weken tevoren) worden ingediend, het mag niet meer dan 10 dagen beslaan en het verlof mag nooit aansluiten aan een schoolvakantie. In de eerste twee weken van het schooljaar is geen verlof toegestaan.


Voor het aanvragen van verlof moet altijd een formulier worden aangevraagd bij de leerkracht of via de administratie. Dit formulier moet worden ingeleverd bij de directeur of bij de administratie. U ontvangt via de directeur of de administratie daarna een toekenning of afwijzing van het verlof.

 

Geen redenen voor verlof

Enkele voorbeelden waarbij geen verlof mag worden verleend:

 • familiebezoek
 • goedkopere vakantieperiode
 • eerder vertrek i.v.m. verkeersdrukte
 • deelname aan evenementen buiten schoolverband
 • ontbreken van andere boekingsmogelijkheden.

Bezwaar en beroep

Indien u het niet eens bent met een beslissing over verlof, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de directie (bij minder dan 10 dagen) of bij de leerplicht ambtenaar (bij meer dan 10 dagen). Uw verzoek kan dan opnieuw in overweging genomen worden.

 

Ongeoorloofd verzuim

Verlof nemen zonder toestemming wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken.

 

Meer informatie over verlof (en bezwaar/beroep) kunt u op school krijgen of via afdeling leerplicht van de Gemeente Delft.